Årsmøte 2018

Årsmøtet i Keipen Turlag vart i år avvikla i Trudvang, Kjelkenes.

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I KEIPEN TURLAG

Stad: Trudvang, Kjelkenes                             Tidspunkt: 28.11.2018 kl.18.00

18 personar møtte på årsmøtet.


SAKER:

1.     OPNING

Kirsten Grotle ynskte velkomen

2.     GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak: Godkjend utan merknad


3.     VAL AV MØTELEIAR OG SKRIVAR

Vedtak: Møteleiar-Espen Sortevik og Skrivar-Linda Stenseth


Årsmøtet var så heldig å få besøk av Jette Bergfjord som er tilsett i 50% prosjektstilling i SFT. Ho informerte om sitt virke og kva som er arbeidsoppgåvene.


4.     VAL AV TO TIL Å SKRIVE UNDER PROTOKOLLEN

Vedtak: Tore Sørgulen og Audhild Vistnes


5.     ÅRSMELDING FOR KEIPEN TURLAG

Vedtak: Årsmeldinga vart vedteken utan merknadar


6.     REKNESKAP 2018

Vedtak: Rekneskapet vart godkjent utan merknadar


7.     HANDLINGSPLAN 2019

Vedtak: Vedtatt som framlagt. Arbeidsdokument til styret i Keipen Turlag


8.     BUDSJETT 2019

Vedtak: Godkjent utan endringar


9.      VAL ETTER VEDTEKTENE

Valnemda kom med eit framlegg utan ny leiar.

Vedtak: Godkjent etter innstilling frå valnemnda med fullmakt til styret til å jobbe for å finne ein ny leiar. Om ikkje det lar seg gjere, så må det innkallast til ekstraordinært årsmøte.

·         Nytt kasserar: Kirsten Grotle

·         Nytt styremedlem: Liv Sigdestad Brekke

·         Nytt varamedlem: Johnny Røys

·         Både Barnas Turlag ytre og indre har fått fullmakt til å finne kvar sine nye styremeldem i løpet av året.

Kasserar og styremedlem er begge valde for 2 år, varamedlem for 1 år.


10.                        PREMIERING

Utdeling av premiar for Fjelltrim, Turbotrim og Turorientering.

Fjelltrim har laga ei oversikt som ligg ved referatet.

Turbotrim vart trekt på møtet

·         Raudt panneband – Ivar Dombestein

·         Blått panneband – Elias Indredavik

·         Hue – Valdemar Indredavik

·         Hue – Samuel Indredavik

·         Kinobillett – Even Dombestein

Turorientering

·         Hue – Anders S. Svarstad

·         Krus – Egil Svarstad

·         Krus – Martin Nybø

Styret har no konstituert seg og fordelt arbeidsoppgåver. 

  • Kirsten Grotle held fram som leiar og Svenn Petter Kjerpeset som nestleiar
  • Ny kasserar vert Gabriel Ossenkamp og Sølvi Joensen held fram som sekretær
  • Steinar Isene, Per Arne Sæterlid, Liv Sigdestad Brekke (ny) og Kari Songedal (BT) er styremedlemmar
  • Espen Sortevik og Johnny Røys (ny) er varamedlemmar


Skrevet av Kirsten Grotle 20. desember 2018